راز رسیدن سریع به خواسته ها آرامش درونی با مدیتیشن و برنامه ریزی ذهنی با خود هیپنوتیزم است . سلسله آموزشها و مقالات مدیتیشن و خود هیپنوتیزم  در این قسمت برای شما ارائه شده است